หลักสูตร

เปิดสอนในหลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น - ระดับกลาง รวมตลอดหลักสูตร ใช้เวลาเรียน ๔๘๐ ชั่วโมง
ซึ่งเป็นหลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ แยกเป็น
- หลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับต้น รวมตลอดหลักสูตร ใช้เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง
- หลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง รวมตลอดหลักสูตร ใช้เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง