ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ อยู่ในการควบคุม กำกับดูแล และรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ชาวญี่ปุ่น สู่การมีอาชีพที่มั่นคง จนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่น ที่คัดผู้เรียน ไปฝึกปฎิบัติงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ความภูมิใจของเราคือความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครอง

ZEN日本語学校はタイ国教育省に認可された私立の職業訓練系教育機関です。 学生達の将来のため日本語能力に加えて日本文化の習得にも力を入れ、日本企業の求め るような人材を育成し、技能実習生として日本へ送っています。送出し数はタイ国随一 です。学生とその家族の方々の満足が私達の誇りです。

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน เป็นโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามใบอนุญาตเลขที่ ๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ในกำกับดูแล ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙๙/๑๘๔ - ๑๘๖ ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางสาวมุขนภา เวียงแก้ว เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารโรงเรียน

* เอกลักษณ์ อันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ผลิตกำลังคนสู่การฝึกปฎิบัติงานด้านเทคนิค ที่ประเทศญี่ปุ่น
* อัตลักษณ์ ของโรงเรียน การเรียนเด่น บริการดี มีวัฒนธรรม (ไทย - ญี่ปุ่น)
* สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน ขาว
- สีน้ำเงิน คือปัญญา ความรู้ ความเฉลียวฉลาด ร่ำรวยและมั่นคง
- สีขาว คือความบริสุทธิ์ และสะอาด